Анкета за задоволство на пациентите и корисниците на услуги
Како го оценувате квалитетот на нашите услуги? *
Многу висок
Висок
Просечен
Низок
Колку сте задоволни од навременото извршувањена услугите? *
Многу задоволен
Задоволен
просечно
Незадоволен
Како ја оценувате нашата подготвеност за соработка? *
Многу висока
Висока
Просечна
Ниска
Колку сте информирани за услугите и соработката што ја нуди ЦЈЗ Тетово ПЕ Гостивар *
Потполно информира
Информиран
Делумно информиран
Неинформиран
Како ја оценувате услугата/односот на персонал? *
Одлична
Многу добра
Просечна
Незадоволителна

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012