Дејности и услуги на одделението за санитарно-хигиенска дејност со здравствена екологија

Печати
Категорија: Дејности Објавено на Петок, 28 Декември 2012
Share

1.Процена на здравствено-еколошкиот ризик во врска со квалитетот на водите за пиење и водоснабдувањето како и воспоставување на здравствена евиденција за водоснабдувањето.

Мониторинг на водата за пиење и одредување на нејзина безбедност преку

узоркување на примероци;

Бактериолошки тестирања ;

Физичко хемиски тестирања.

Санитарно-хигиенски увиди над објектите за водоснабдување (извориште, санитарна каптажа, цефковод, резервоари, дезинфекција, дистрибутивна мрежа)

Предлагање мерки за снабдување на населението со безбедна вода.

Изготвување на полугодишни и годишни известувања

Изготвување на годишен извештај со проценка на ризик за безбедноста на водата за пиење и водоснабдувањето во регионот

2. Проценка на здравствено-еколошкиот ризик од квалитетот на површинските води од јавно-здравствен аспект во Полошкиот регион ( водите од Мавровско езеро, р.Вардар, р.Радика, р.Пења, р.Бистрица, р.Беловишка, р.Боговињска).

3. Следење на квалитетот водите за рекреативно капење( рекреативни базени) од здравствен аспект.

Изготвување на полугодишни и годишни информации за санитарно-хигиенската состојба и квалитетот на водите за капење со мерки за асанација и намалување на здравствениот ризик.

4. Процена на здравстено-еколошкиот ризик на хигиенскиот квалитет на воздухот

вршење на анализи на аероседимент

проценка на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето кај предучилишни и училишни деца во град Тетово и селата.

следење на сосојбата на амбиентниот воздух и здравстено –еколошкиот ризик преку месечните извештаи од автоматската мониторинг станица.

5. Следење на безбедноста на храната и ухранетост за одредени популациони групи

следењенабезбедностанахранатасоземањепримероцихрана (микробиолошкаихемискаанализа)ипроценканахигиенскитеуслови  сострученнадзори  земање на брисеви начистота-опрема ,орудијазаработа,садови,работниповршини ,рацеиседругоштовопроцесотнаподготовкадоаѓаводопирсохраната  во предучилишни установи (градинки), училишни установи како и училишни и студентски домови

следење на безбедноста на храната во болнички установи (бактериолошки анализи,брисеви за чистота на површини)

следење на биолошкиот квалитет на исхраната за предучилишни и училишни деца

следење на нутритивниот квалитет на болничката исхрана

следење на нутритивниот квалитет на исхраната на предучилишни и училишни деца со цел да се опредли просечниот внес на хранливи материи кај овие популациони групи се анализираат целодневни оброци приготвени во објектите за исхрана . Врз основа на добиените резултати компарирано со препорачаните стандарди за секоја популациона група се изготвува анализа и проценка за квалитетот и евентуалните неправилности на исхраната.

следењенанутритивниотстатускајпредучилишнииучилишнидеца .(кајрепрезентативенпримерокдеца: 4-5 год. Iодд.V одд. I година средно обрзование) се мери ТВ,TT,обем на надлактица,обем на струк и обем на колк.

Податоците софтверски се обработуваат со методолоција според препорачани стандарди за раср и развој на СЗО и ИЈЗ Скопје, се проценува нутритивниот статус на популационата група заедно или на секое поединечно.

изготвување на квартални известиа со процена за ризик од исхраната и ухранетоста.

6. Склучување на договори со странки за вршење на анализи на: храна, вода, предмети  за општа употреба,брисеви за чистота

7. Узоркување за потребите на странката или Агенцијата за храна или Државниот  санитарен и Здравствен инспекторат

8.  Издавање на стручни мислења за анализираните примероци

9. Следење на хигиенските и здравствено-еколошки услови во поглед на отпадните  води и цврстиот отпад предлагање на мерки за надминување на јавно здравствените проблеми 

10. Следење на квалитетот на водите во рекреативни базен

11. Вршење на задолжителни здравствено-хигиенски прегледи( претходни периодични и   вонредни) на вработени  во установи за:    

  • основно, средно и друг вид образование;
  • воспитување, згрижување и рекреација на деца;
  • здравствени работници(медицински персонал) и друг персонал вработен во медицински установи;
  • на лица во производство и промет со храна и снабдување со вода;

лица вработени во салони са разубавување (флизери, козметичари масери), релаксација и рекреација;

 

 

Share
Посети: 3908

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012