Отсек за санитарна микробиологија

Печати
Категорија: Дејности Објавено на Четврток, 27 Декември 2012
Share

Во оваа лабораторија се врши микробиолошко испитување на:

  • води за пиење;природна минерална вода;
  • површински води;

Во вода:

Се врши енумерација  и изолација за идентификација на:

1.        E. colli  и вкупни и колиформни бактерии (ISO 9308 - 1 : 2000);

2.        Фекални колиформни бактерии;( ISO 9308-1:2000)

3.        Фекални стрептококи (ISO 7988 - 1 : 2000);

4.        Proteus вид;

5.        Pseudomonas aeruginosa;(ISO 16266:2006)

6.        Сулфиторедукувачки клостридии;

7.        Аеробни мезофилни бактерии( ISO 6222)

 

Анализите се изведуваат согласно методите пропишани во Правилникот за безбедност на водата за пиење (Сл. Весник на РМ  46/2008,Cл.127/2012) и Уредба за класификација на водите (Сл. На РМ бр. 18/99). 

Микробиолошко испитување на намирници, производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната и предмети за општа употреба.

 

       Анализите се вршат согласно методите пропишани во Правилниците дадени во "Законот за безбедност на храната и  производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната" (Сл. весник на РМ бр. 46/2008) .

 

Се испитува присуство на следните микроорганизми:

  • Salmonella видови(ISO 6579:2002)
  • Escherichia coli;
  • Proteus видови;
  • Staphylococcus coagulaza позитивен;
  • Сулфиторедукувачки клостридии;
  • Квасци и мувли;
  • Аеробни мезофилни бактерии. 

 

Share
Посети: 836

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012