Испитување на вода

Печати
Категорија: Услуги Објавено на Вторник, 15 Јануари 2013
Share

Список на физичко хемиски  параметри кои се тестираат во вода за пиење ( вода од водовод, пакувана вода и минерална вода) - Лабараторијата акредитирана согласно ISO 17025

1. Температура

2. Боја, спектрофотометриски

3. Мирис, органолептички

4. Турбидност, фотометриски

5. pH, електрохемиски*

6. Електропроводливост

7. Потрошувачка на перманганат- волуметриски

8. Остаток после испарување испарување-гравиметриски

9. Нитрити, спектрофотометриски*

10. Нитрати, спектрофотометриски*

11. Амонијак, спектрофотометриски*

12. Вкупно железо, спектровотометриски*

13. Манган, спектрофотометриски*

14. Хлориди, спектрофотометриски*

15. Сулфати. Спектрофотометриски*

16. Калиум, спектрофотометриски*

17. Натриум , електрохемиски

18. Хром, вкупен спектрофотометриски

19. Хром, шестовалемтен спектрофотометриски

20. Вкупен, хлор

21. Слободен , хлор

22. Јаглероден двооксид.  волуметриски

23. Вкупна тврдина, волуметриски

24. Калциум , волуметриски

25. Магнезиум, волуметриски

26. Акалитет, волуметриски

*Методите се акредитирани согласно ISO 17025

Параметри кои дополнително  се тестираат во површински води

1. Растворен кислород, волуметриски

2. Потрошувачка на кислород после 5 дена БПК 5 ,волуметриски

3. Суспендирани честици

 

 

 

Share
Посети: 4841

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012