Природни минерални води

Печати
Категорија: Испитување на води
Објавено на Сабота, 02 Март 2013
  Природни минерални води Датум на последна анализа Исправност Водата е за пиење
Степен на минерализација во однос на сув остаток Бактер
1 Бањиче, кисела вода пред кривина 22.02.2013 Умерено богати со минерални соли + не
2 Бањиче, кисела вода 05.09.2012 Умерено богати со минерални соли + не
3 с. Лешок-кисела вода кај манастир 05.11.2012 Умерено богати со минерални соли 0 да
4 с. Слатино -кисела вода 05.11.2012 Умерено богати со минерални соли 0 да
5 с. Голема  Речица – кисела вода 15.01.2012 Умерено богати со минерални соли 0 да
6 с. Копанце ј.чешма кај џамија 31.01.2012 Умерено богати со минерални соли 0 да
7 с.Ротинце- ј.чешма кај мост 31.01.2012 Умерено богати со минерални соли 0 да
8 с. Долно Палчиште- кисела вода кај џамија 14.01.2012 Умерено богати со минерални соли 0 да

+ Присуство на бактерии повисоко од дозволено

Селски Чешми

Печати
Категорија: Испитување на води
Објавено на Среда, 13 Февруари 2013

Тетово

  Селски Чешми Последна Анализа

Исправност

Хем.  Бак.
Водата е за пиење
1 с.Челопек –ј.чешма „Конак“ 24.12.2012 да не не
2 с.Ларце-ј.чешма „кај школо“ 20.12.2012 да да да
3 с.Ларце-ј.чешма „кај гробишта“ 20.12.2012 да не не
4 с.Чифлик-ј.чешма „кај гробишта“ 20.12.2012 да не не
5 с.Копачин Дол-ј.чешма „кај школо“ 20.12.2012 да не не
6 с.Добарца -ј.чешма „над џамија“ 20.12.2012 да да да
7 с.Јагуновце-ј.чешма „кај мост(пруга)“ 19.12.2012 да да да
8 с.Желино-ј.чешма „Крој кишец“ 18.12.2012 да не не
9 с.Желино-ј.чешма „Крој мад“ 25.01.2013 да да да
10 с.Долна Лешница -ј.чешма „кај црква“ 25.01.2013 не не не
11 с.Волковија-ј.чешма „Горномаалска“ 17.12.2012 да да да
12 с.Горно Палчиште-ј.чешма „на влез“ 04.12.2012 да да да
13 с.Новаке-ј.чешма „до џамија“ 04.12.2012 да не не
14 с.Селце-ј.чешма „Јабуча“ 16.12.2012 да да да
15 с.Беловиште-ј.чешма „кај споменик“ 12.11.2012 да да да
16 с.Рогачево-ј.чешма „Студенец“ 12.11.2012 да да да
17 с.Гургурница-ј.чешма „кај џамија“ 31.10.2012 не не не
18 с.Ново Село 1-ј.чешма „под школо“ 29.10.2012 да не не
19 с.Роргле-ј.чешма „Студенец“ 29.10.2012 да не не
20 с.Челопек-ј.чешма „Три чешми“ 22.10.2012 да не не
21 с.Бродец-ј.чешма „кај мост над Пена“ 17.10.2012 да да да
22 с.Селце Кеч-ј.чешма „на влез во село“ 15.10.2012 да не не
23 с.Раковец-ј.чешма „над џамија“ 15.10.2012 не да не
24 С.Седларево-ј.чешма „кај гробишта“ 29.08.2012 да да да
25 с.Луковица-ј.чешма „Студенец“ 29.08.2012 да не не
26 с.Мерово-ј.чешма „сред село“ 29.08.2012 да не не
27 с.Јелошник-ј.чешма „сред село“ 13.08.2012 да не не
28 с.Сетоле-ј.чешма „Студенец“ 08.08.2012 да да да
29 с.Варвара-ј.чешма „Студенец“ 07.08.2012 да да да
30 Попова Шапка-ј.чешма кај Тетекс 19.07.2012 да да да
31 с.Копанце-ј.чешма „кај гробишта“ 18.07.2012 да да да
32 с.Ѓермо -ј.чешма „кај Пасишта“ 17.07.2012 да да да
33 с.Лисец-ј.чешма „кај амбуланта“ 22.06.2012 да не не
34 с.Брезно -ј.чешма „на излез од село“ 07.06.2012 не да не
35 с.Ново село 2-ј.чешма „ Крој Мад “ 23.01.2013 да да да
36 С.Ново Село2 –ј.чешма на влез 23.01.2013 да да даГостивар

  Селски Чешми Последна Анализа

Исправност

Хем.  Бак.
Водата е за пиење
1 с.Лакавица - ј.чешма ,Хаџи Гарип,, 14.03.2013 да да да
2 с.Врапчиште- ј.чешма ,Цпркојца, 12.11.2012 да да да
3 с.Врбен- ј.чешма на пат Маврово-Врбен 12.03.2013 не не не
4 с.Г.Бањица-ј.чешма,,извор,, 04.03.2013 да да да
5 с.Галичник-ј.чешма,,упија,, 04.07.2012 да да да
6 с.Галичник-ј.чешма,,царева чешма,, 04.07.2012 да да да
7 с.Д.Бањица-ј.чешма,,споменик 18.02.2013 да да да
8 с.Д.Јеловце-ј.чешма,,извор,, 02.07.2012 да да да
9 с.Жировница-ј.чешма ,,пред школото,, 06.02.2013 да да да
10 с.Зубовце-ј.чешма ,,пред црква,, 29.10.2012 не не не
11 с.Здуње-ј.чешма ,,сред село,, 05.03.2013 да да да
12 с.Калиште-ј.чешма ,,пред школото,, 13.03.2013 не да не
13 с,Леуново-ј.чешма ,,крајпатна чешма,, 12.03.2013 не да не
14 с.Ломница-ј.чешма ,,пред селото,, 13.03.2013 да да да
15 с.Лешница-ј.чешма ,,пред селото,, 18.02.2013 да да да
16 с.Маврово-ј.чешма ,, пред туристичко биро,, 12.03.2013 да да да
17 с.Маврово-ј.чешма ,,крстови-фонтана,, 12.03.2013 да да да
18 с.Маврово-крајпатна.ч., на пат Маврово-Гостивар 14.06.2012 не да не
19 Стража-ј.чешма ,,под мал одмор,, 13.02.2013 да да да
20 с.Митрови крсти-ј.чешма ,,каменолом,, 04.03.2013 да да да
21 с.Никифорово-ј.чешма,,спомен куќа ,, 12.03.2013 не да не
22 с.Вруток-ј.чешма ,,сред село,, 05.03.2013 да да да
23 с.Речане-ј.чешма ,,крајпатана чешма,, 29.01.2013 да да да
24 с.Ростуше-ј.чешма ,,до џамија,, 06.02.2013 да да да
25 Трница-ј.чешма,,крајпатна.ч. 06.02.2013 да да да
26 Манастир,,Св. Јован бигорски-,,ј.чешма ,, 06.02.2013 да да да
27 с.Србиново-ј.чешма ,,пред влез во селото,, 14.03.2013 да да да
28 с.Србиново-ј.чешма ,,баловско мало- горна ч 14.03.2013 да да да
29 с.Србиново-ј.чешма ,,баловско мало-долна ч. 14.03.2013 да да да
30 с.Србиново-ј.чешма ,,тушевско мало-крајп.ч. 14.03.2013 да не не
31 с.Србиново-ј.чешма ,,крајп.ч.кај гробиштата,, 14.03.2013 да не не
32 с.Симница-ј.чешма ,,пред школото,, 04.03.2013 да да да
33 с.Скудриње-ј.чешма ,,шуплица,, 27.02.2013 да да да
34 Сушица-ј.чешма ,,крај патот,, 04.03.2013 да да да
35 Фазанерија-ј.чешма ,,стара чешма,, 14.03.2013 да да да
36 с.Врањовце-ј.чешма ,,сред село,, 13.03.2013 да не не
37 с.Ѓурѓевиште-ј.чешма ,,пред селото,, 13.03.2013 да да да

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012