Санитарни прегледи

Печати
Категорија: Услуги Објавено на Среда, 13 Февруари 2013
Share

Санитарни прегледи согласно законска регулатива ( Закон за заштита на населението од заразни болести сл.весник на Р.Македонија бр.66/2004;139/2008;99/2009  и Правилник за начинот на вршење содржината на прегледите и роковите   на вршењето на задоволителни санитарно хигиенски прегледи на вработените сл.весник.Р.Македонија бр. 152/2007 )        

  • Лица вработени во: производство и промет на храна и снабдување со вода за пиење.
  • Прегледи на вработени во установи за основно,средно и друг вид на образование.
  • Лица вработени во установи за воспитување,згрижување и рекреација на деца.
  • Здравствени работници,
  • Работници во производство и промет со лекови,
  • Флизери, бербери, козметичари, масери, педикири, услуги за депилација, тетоважа и пирсинг и друг вид хигиенски услуги и рекреација,

Санитарните прегледи се извршуваат како:претходни прегледи(пред вработување), периодични прегледи и вонредни здравствено-хигиенски прегледи,  согласно законската регулатива, во Одделението за хигиена и здравствена екологија , а за поголеми работни установи во договор со истите  се одвиваат во самата работна организација. Овие прегледи бараат ангажираност и работа на стручни лица како од областа на хигиена така и од областа на микробиологија со паразитологија во која во која се врши прием и обработка на билошки материјал поради контрола на бацилоносители.

Санитарните прегледи се вршат секој ден од 80-160h.  Прием на материјал во микробиолошка лабарараторија од 80-130h

Телефон за контакт:

044 33 12 33 и 333 754 Тетово, раководител на Одделение за санитарно хигиенаса дејност со здравствена екологија хигиена  Др.Ратко Давидовски специјалис по хигиена и здравсвена екологија

042 213 181 –Гостивар, раководител на Одделение за санитарно хигиенска  дејност со здравствена екологија  Прим.Др. Иванка Наумчевска  специјалис по хигиена и здравсвена екологија

Share
Посети: 4295

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Тетово
Copyright © 2012