Одбор

Претседател - Кадиме Бектеши (kadimeazizi@yahoo.com)

Потпретседател - Малзим Камбери

Член - Звонко Бојаровски

Член - д-р Шпекула Сузана Субашиќ

Член - Самир Ракипи

Службеник - Андријана Танеска