Njësitë vendore

Njësia Lokale Tetovë dhe Gostivar

Departamenti për Higjienë me Shëndetin Mjedisor

Departamenti për Epidemiologji me Shërbimin DDD

Departamenti për Shërbimin e Laboratorit

Departamenti për Mjekësi Sociale