Сертификати

    Со цел доследно спроведување на квалитет на сите нивоа на работење, сите активности на вработените во ЈЗУ ЦЈЗ-ТЕТОВО се насочени кон исполнување на барањата, потребите и очекувањата на клиентите. Со имплементирање на меѓународните системите за квалитет ISO 17025:2018 и ISO 9001:2015, од 2008 година, односно 2015 година па се до денес, се остварува високо ниво на задоволсто на клиентите и заинтересираните страни, што се однесува на работата во лабораториите и другите одделенија во институцијата.