Услугата на Центарот за јавно здравје ги опфаќа активностите утврдени со Законот за здравствена заштита на Република Македонија.

Националната годишна програма за јавно здравје на Република Македонија за превентивна здравствена заштита и други законски одредби со цел преземање на мерки и активности за унапредување на здравствените истражувања на населението и откривање на присуство на заразни и други болести, како и здравствено-еколошки фактори на животната средина.

Организациската активност на CPH се утврдува како:

Хигиена – санитарна услуга

Епидемиологија со DDD служба

Лабораториска услуга

Социјална медицинска служба

Административна канцеларија за правни и економски прашања

За целосна реализација на целите и задачите на наведените услуги, работата на ЦЈЗ-Тетово се распределени на следниов оддел:

1. Одделение за правни работи и човечки ресурси

2. Одделение за материјално-финансово работење, сметководство и набавка

3. Одделение за хигиена и здравствена екологија

4. Одделение за лабораториска дејност

5. Одделение за епидемиологија

6. Одделение за социјална медицина

Во рамките на ЦЈЗ-Тетово работи локалната единица Гостивар со истите одделенија.

Оваа организација основана во Центарот е во согласност со статутот, правилникот, работните задачи и другите задачи на ЦЈЗ-Тетово. Активностите на Центарот се развиваат со соодветен календар, област и опрема. Одделенијата за КПЗ се сместени во цел објект за изградба и бараат санитарно-хигиенски норми. Испитувањата на храната и водата се направени според единствените правила на организацијата, процедурите и методите за тестирање кои се во согласност со методите на валидност, Македонија и меѓународните стандарди, законските и подзаконските прописи, побарувањата на ISO / IEC 17025, ISO 9001: 2008 и потребите на корисниците.

ЦЈЗ Тетово со своите програмски планови ќе им даде приоритет на константите стручно оспособување на вработените и ажурирање на работната опрема.