Закон за здравствена заштита

Закон за јавно здравје

Закон за работни односи

Закон за вработените во јавниот сектор

Закон за административни службеници

Подетални информации за горенаведените закони може да видите во следните линкови:

https://mioa.gov.mk/?q=mk/documents/legislation

http://zdravstvo.gov.mk/zakoni-2/