Центарот за јавно здравје-Тетово е една од најстарите здравствени установи во Република Македонија и е проширена регионалната хигиенска установа основана во 1957 година.

Спроведено е со активности за успех до 1965 година, кога стана дел од Медицинскиот центар-Тетово, како хигиенска епидемиолошка агенција. Со реорганизација на здравствената дејност во Република Македонија во 1994 година, повторно е воспоставен Институтот за здравствена заштита – Тетово, како целосна организациска и независна здравствена организација, која од декември 2009 година е преименувана во согласност со Законот за здравствена заштита бр.67 / 29 мај 2009 .