Локалната единица Тетово и Гостивар

Одделение за правни работи и човечки ресурси

Одделение за материјално-финансово работење, сметководство и набавка

Одделение за хигиена и здравствена екологија

Одделение за лабораториска дејност

Одделение за епидемиологија

Одделение за социјална медицина