ЈЗУ Центар за јавно здравје е овластена институција (Одлука бр.02-605 / 5 од 11.02.2013 година издадена од АХВ на Република Македонија) за пренесување курсеви и квизови, за стекнување на основни познавања за безбедност на храна, правила за добра хигиенска практика и заштита на животната средина согласно Правилникот (“Службен весник на Република Македонија” бр.5 / 2013) и другите законски прописи.

За таа цел на наставниците им се дава соодветно образование, искуство и знаење и се формира Комисија за начинот на проверка на знаењето и издавање на сертификат за стекнато основно познавање на безбедноста на храната.

Начин на пренесување на курсот

Курсот се изведува преку тематска школарина од 15 училишни часови од полињата дадени во програмата, како и практични примери на соодветното поле.

Програма за стекнување на основни познавања за безбедноста на храната:

Законодавство во областа на безбедноста на храната – 1 лекција

Безбедност на храна – 1 час

Болести кои можат да се пренесат преку храна – 2 лекции

Хигиена во синџирот на исхрана – 3 лекции

Лична чистота – 1 час

Хигиена на предмети, производство и трговија на храна – 3 лекции

Контрола на безбедноста на храната – 1 час

Безбедност на храна и животна средина – 1 час

Луѓе за кои курсот е задолжителен

Курсот е задолжителен за луѓето вработени во бизнисот со храна (производство, дистрибуција и трговија со храна)

Донесување на испит

Испитот за стекнатото знаење се изведува по завршувањето на предметот, со писмен тест во траење од 60 минути.

Комисијата составена од тројца членови редовно и објективно се грижи за спроведување на тестот.

Тестот се донесува ако кандидатот одговори на минимум 60% од прашањата.

По завршувањето на испитот, кандидатот добива сертификат за стекнато знаење за безбедност на храната.