Во интерес на нашите клиенти-корисници на нашите услуги и за подобра реализација на плаќањето на услугите, ЈЗУ Центар за јавно здравје-Тетово дава можност за склучување договори за деловна соработка.

Со договорот се утврдува предмет на договорот (анализи и услуги) нивната содржина, начин и рок за реализација на договорот, како и начинот на плаќање. За сите кои постигнале договор со ЈЗУ Центар за јавно здравје-Тетово, во зависност од видот на начинот и содржината на соработката, кои влијаат на договорениот износ, ЈЗУ Центар за јавно здравје-Тетово дава договорен попуст, кој е од 10% до 30% од редовните цени.

Поради тоа, ако сте корисник на нашите услуги, како што се:

Санитарни осврти

Микробиолошки тестови

Анализа на квалитетот и откривање на постоење на весла во храната, некои пестициди и микотоксини

Хемиски анализи на објектот за општа употреба

Размаски на работни површини, опрема и поставувања

Контрола на автоклав

DDD услуги и сл

Истите се со поголема содржина или често ги користите нашите услуги, препорачуваме договори за деловна соработка со нашата институција со утврден попуст.

За повеќе информации, јавете се на 044 331 233 или на е-поштата: http://webmail.t.mk