Професионален тим составен од доктор специјалист по хигиенска екологија и санитарен техничар, со пригодна опрема земаат примероци и истите во погодни услови безбедно транспортираат до лабораториите за понатамошни испитувања.

Во текот на постапката се зема:

Вода за пиење

Површински и подземни води (освен канализација)

Вода од базени

Минерални води

Храна

Објект за заедничка употреба

Размаски за чистeње на просторот, комплетите, опремата и луѓето

Сите вработени и стручно квалификувани за наведените услуги поврзани со земање мостри поседуваат соодветна опрема во согласност со важечката регулатива и меѓународните стандарди.

Земањето мостри за испитување се користи за потребите на Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат и разни корисници (јавно комунално претпријатие за водоснабдување, индустриски производи, трговија со храна, градинка, училиште, факултети, студентски домови, здравствени установи и други правни предмети како и поединци кои имаат потреба од истото). Сите корисници освен Министерството за здравство треба да поднесат барање за започнување на постапка за полагање последователен тест со интерна апликација 4.4.01 v/4. Пријавата за тестирање се прави во канцеларија 1 (втор кат лево), и треба да се договарат со ЈЗУ Тетово каде ќе биде наведена фреквенцијата на примероците и типот на испитувањето.