Листа на физички хемиски параметри кои се тестираат во вода за пиење (вода од аквадуктот, флаширана вода и газирана вода) – Лабораторија акредитирана во согласност со ISO 17025

1.Температура

2. Колор, спектофотометриски

3. Смели, органолептички

4. Трбистичност, фотометриски

5.pH, електрохемиски

6. Електро-кредитоспособност

7. Исцрпување на перманганат-Волуметриски

8. Повторно испарување-Гравиметриски

9. Нитритни спектрофотометриски

10. Нитрирачки спектрофотометриски

11.Аммониански спектофотометриски

12. Тотално железо Спектрофотометриски

13. Мангенско спектофотометриско

14. Хлоридни спектрофотометриски

15.Сулфатни спектрофотометриски

16.Пациум спектрофотометриски

17.Содиумски елетроххемиски

18. Вкупен спектрофотометриски хром

19. Хромиум VI Спектрофотометриски

20. Вкупен хром

21. Слободен хром

22.Говороден диоксид

23. Вкупна цврстина Волуметриска

24. Калциум Волуметриски

25. Волуметриски манган

26. Алкалиност Волуметриска

Методот е акредитиран во согласност со ISO 17025

Параметри дополнително тестирани на површинска вода

1. Разреден кислород, Волуметриски

2.Извор на кислород по 5 дена, волуметриски

3. Суспендирани честички