Активностите на Одделот за епидемиологија со ДДД во ЈЗУ Тетово е потиснување и инхибиција на заразни и незаразни болести. Тоа го прави секојдневната наплата на апликациите на заразни болести од примарната и секундарната здравствена заштита, испитувањето и потврдувањето на резервите и начините на пренесување. Епидемиолошка контрола се врши врз луѓето кои се во контакт со заболените од заразни болести. Исто така, епидемиолошка контрола се врши и на луѓето кои патуваат или пристигнуваат од епидемиолошката или ендемичната област. Се прави епидемиолошко извидување, вакцинација според епидемиолошките индикации и хемопрофилакти.

Одделението со ДДД кое е дел од ЈЗУ Тетово и локалната единица во Гостивар.

Активностите се спроведуваат преку:

Следење на заразни болести преку индивидуален систем на заразни болести и преку систем на синдром за регистрирање на аларми.

Поле на увид за појава на зголемен број на заразни болести и лабораториска дијагностика преку епидемиолошки индикации.

Епидемиолошки индикации и лабораториска дијагностика во случај на појава на вирусен хепатит, исто така, диференцијална дијагноза на типот на вирусот.

Активности за одржување на резултатите постигнати со AFP, исто така, активности со појава на AFP.

Потиснување на влезот на тропски и изолирани болести и маларија.

Теренски увид во случај на ретки болести, непознати и нерегистрирани во Република Македонија.

Контрола на задолжителната имунизација.

Следење на природните жаришта на инфекциите и зоолошките носови.

Спроведување на вакцинација според епидемиолошки индикации за: грип, хепатитис Б, тифус и менингитис за луѓето кои патуваат во Саудиска Арабија.

Контрола на ИХИ

Доброволно, приватно советување и тестирање на ХИВ / СИДА

Спроведување на програма за репресија и инхибиција на популацијата бруцелоза.

Спроведување на DDD со епидемиолошки и профилактички индикации.

Здравствена образовна активност од областа на епидемиологијата, поврзана со репресија и инхибиција на заразни болести.