Санитарни прегледи во согласност со законската регулатива (Закон за заштита на населението од заразни болести, Службен весник на Република Македонија бр.66 / 2004, 139/2008, 99/2009 и Правилник за начинот на содржината на прегледите и условите за обезбедување на задоволителни прегледи на санитарната хигиена на вработените Off.Gazette на Република Македонија бр.152 / 2007)

Луѓе вработени во: производство и трговија со храна и снабдување со вода за пиење

Прегледи на вработените во установите за основно, средно и друго образование.

Луѓе вработени во институции за образование, грижа и рекреација на деца

Здравствени работници

Работници во производството и трговијата со дрога

Фризери, козметичари, масени, педикири, услуги за депилација, тетоважа и пирсинг и други видови хигиенски услуги и рекреација.

Санитарните прегледи се направени како: претходни прегледи, периодични прегледи и вонредни здравствено-хигиенски прегледи, во согласност со законската регулатива, во одделот за хигиена и здравствена екологија, но за поголеми работни организации со меѓусебен договор тие се одвиваат во истата работна организација . Овие прегледи бараат вработување и работа на професионалците од областа на хигиената и во областа на микробилогијата со паразитологија во која постои прием и одгледување на биолошки материјал за контрола на прехранбени препарати.

Санитарните прегледи можат да се прават секој ден од 8 до 16 часот. Примање на материјалот во микробиолошката лабораторија од 08:00 до 13:00 часот.

Број за контакт

044 331 233 и 333 754 – Раководител на санитарниот оддел во Тетово со здравствен екологија doc.Rasko Davidovki специјалист за хигиена и здравствена екологија.

042 213 181 – Гостиварски раководител на санитарниот оддел со здравствена екологија примариус доц.Иванка Наумчевска специјалист за хигиена и здравствена екологија