Одделението за социјална медицина, при ЦЈЗ Тетово, како основни  ги  има  задачите и активностите кои севорамкитена Програмата за превентивна здравствена заштита на Р.Македонија.

 

Контролира,  обработува, анализира и следи, демографските, витално-статистичките и здравственитепоказателикоисерелевантнизаоценанаструктурата, природнотодвижење, здравственатасостојба, примарната и секундарнатаздравственазаштитананаселениетокао и организацијатаназдравственатазаштитавоопштинитена  подрачјетона ЦЈЗ Тетово.

Ги обработува здравствено-статистички податоци одизвештајните образци, предвидени со Законот за здравствена заштита на населението на Република Македонија, во кои се водиевиденција  одобластаназдравствотовопримарната, специјалистичко-кнсултативната и восекундарназдравственазаштита. Иститедосужбатаседоставуваатод  опшествените и приватнитездравственитеорганизации.

 

Статистичкитепоказатели  за  примарната и секундарнатаздравственазаштита  континуираносеприбираат и анализираат, а сеоднесуваатнакадровскаобезбеденост и  мрежатаназдравственитеорганизации, посетите, прегледите, регистрираниотморбидитет и морталитетсопосебенакцентнахроничнитенезаразнизаболувања (малигнизаболувања, кардиоваскуларни, шеќернаболест, болестиназависност и др).

Податоцитекоисеоднесуваат  наздравственатасостојба и здравственатазаштитананаселениетовоопштинитенаподрачјетона ЦЈЗ Тетово, компјутерскисевнесуват и обработуваатпрекусоодветнисофтвери и сеизготвуваат  тромесечни, шестмесечни и годишниизвештаи, анализи, програми и планови  предвиденивоработните  задачинасоцијалномедицинскатадејноствосогласностсоПрограматазапревентивна ЗЗ во Р. Македонија.

 

Прекудобиенитеподатоци и дополнителниздравствени-истражувачкиактивностисевршимерење и проучувањеназдравјетонаодделникатегориинанаселениекако и валуацијатана  ефикасноста и квалитетотназдравственатазаштита. Сеукажува  нанедостатоците и седавастручнометодолошкапомошнасоодветнитездравствениорганизации,

 

Побарањенаопштинитенаподрачјетона ЦЈЗ Тетово,  восоработкасосанитарно-хигиенскатаепидемиолошкатаслужбаво ЦЈЗ Тетово, како и соодветнитеинспекцискислужби, наСоветотнаопштините  имподнесуваизвештаикоисеодинтересзасоодветнатаопштина и  изготвувапредлог  програми  зазаштитаназдравјетонанаселениетосолокалнозначење а соцелправилнокреирањеназдравственатаполитика и одредувањеназдравственитеризици, нивноодстранувањеилиспречување  наподрачјетона ЦЈЗ Тетово.

 

Вршипланирање, координирање  испроведувањенаактивностите  одобластана  здравственотовоспитувањекоиимаатзацелподигањенасвестазазначењетоназдравјетокако и значењетона  превенција и ранооткривањеназаболувањата, а предсенаониесосоцијално-медицинскозначење.

 

Сепревземаат и активностизапромоцијаназдравјето и активностиза  одбележувањена  Светскиотденназдравјето,Светскиотденнаборбапротивпушењето, малигнитезаболувања и заболувањатанакардио-васкуларниотсистем.

 

Воздравственовоспитнитеактивностисевклучени  здравствениработници , психолози, социјалниработници, стручнилицазазаштитаприработа.

Активностите  сеодржуваатцелатагодинавовиднапредавањатрибини, изготвувањеназдравственовоспитенматеријал, радио и ТВ емисии.