Human Papillomavirus – HPV. PCR тест за детекција на HPV и генотипизација на високо и ниско ризични 28 онкогени типови на HPV инфекција кои може да предизвикуваат рак на грло на матката.