Почитувани!

 

Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија можете да го прочитате во Службен веник на РМ бр.10/08 и бр. 88/08

 

Колективниот договор за здравствена дејност на Република Македонија и неговите измени и дополнувања можете да ги прочитате на следните броеви од Службен веник на РМ и тоа:

 

1.Колективниот договор за здравствена дејност на Република Македонија бр.60/06 од 87-100 страна,

2.Колективен договор за изнемување и дополнување на Колективниот договор за здравствена дејност на Република Македонија бр.156/07 од 51-51 страна,

  1. Колективен договор за изнемување и дополнување наКолективниот договор за здравствена дејностна Република Македонија бр.17/09 од 7-10 страна,
  2. Колективен договор за изнемување и дополнување наКолективниот договор за здравствена дејностна Република Македонија бр.88/09 од 57-57 страна,
  3. Колективен договор за изнемување и дополнување наКолективниот договор за здравствена дејностна Република Македонија бр.60/10 од 54-57 страна,
  4. Колективен договор за изнемување и дополнување наКолективниот договор за здравствена дејностна Република Македонија бр.33/11 од 112-112 страна,
  5. Колективен договор за изнемување и дополнување наКолективниот договор за здравствена дејностна Република Македонија бр.5/13 од 107-108 страна и

  1. Колективен договор за изнемување и дополнување наКолективниот договор за здравствена дејностна Република Македонија бр.172/14 од 40-41 страна.

Leave a Comment