Dita Botërore e Shëndetit Mendor festohet që nga viti 1992 sepse detyrimi për të folur për këtë problem dhe për të punuar për zgjidhjen e tij po bëhet gjithnjë e më i theksuar.Raporti Botëror i Shëndetit Mendor i OBSH-së, i publikuar në qershor 2022, zbuloi se nga një miliard njerëz që jetonin me një çrregullim mendor në 2019, 15% e të rriturve në moshë pune përjetuan një çrregullim mendor. Puna përforcon çështje më të gjera shoqërore që ndikojnë negativisht në shëndetin mendor, duke përfshirë diskriminimin dhe pabarazinë.Ngacmimi dhe dhuna psikologjike (e njohur edhe si mobbing) është një ankesë kryesore e ngacmimit në vendin e punës që ka një ndikim negativ në shëndetin mendor. Rreth 12 miliardë ditë pune humbasin çdo vit për shkak të depresionit dhe ankthit, duke i kushtuar ekonomisë globale afro 1 trilion dollarë.Udhëzimet globale të OBSH-së për shëndetin mendor në punë rekomandojnë veprime për të adresuar rreziqet e shëndetit mendor si ngarkesat e rënda të punës, sjelljet negative dhe faktorë të tjerë që krijojnë ankth në punë. Për herë të parë, OBSH rekomandon trajnimin e menaxherëve për të ndërtuar kapacitetin e tyre për të parandaluar mjediset stresuese të punës dhe për t’iu përgjigjur punëtorëve në vështirësi.Shëndeti mendor nënkupton një marrëdhënie harmonike brenda vetë personit në kuptimin emocional, intelektual dhe social. Shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm për mirëfunksionimin e çdo individi dhe shoqërie, sepse çrregullimet mendore shkaktojnë jo vetëm përkeqësim të cilësisë së jetës, vuajtje dhe tjetërsim të personave të prekur, por krijojnë një barrë të madhe për të gjithë komunitetin, të ndërmjetësuara nga faktorët ekonomikë. Frekuenca e çrregullimeve të stresit është e lartë dhe depresioni, numri i vetëvrasjeve, abuzimi me alkoolin dhe substancat, si dhe çrregullimet psikosomatike janë në rritje.Përmirësimi i shëndetit mendor përfshin një gamë të gjerë aktivitetesh, por kryesisht strategji që lidhen me promovimin dhe ruajtjen e mirëqenies së individëve.Përmirësimi i shëndetit mendor përfshin një gamë të gjerë aktivitetesh, por kryesisht strategji që lidhen me promovimin dhe ruajtjen e mirëqenies së individëve. Përmirësimi i shëndetit mendor mbetet fusha më e pazhvilluar e promovimit të shëndetit, pavarësisht ndërgjegjësimit se nuk ka shëndet pa shëndet të mirë mendor. Shëndeti mendor pozitiv përfshin vetëbesimin, aftësinë për zgjidhjen e problemeve dhe përshtatjen ndaj çdo stresi mendor. Nevoja për shëndet mendor pozitiv është universale dhe vlen për të gjithë ne. Është shumë e rëndësishme hartimi dhe prezantimi i programeve për përmirësimin e shëndetit mendor të të rinjve, të moshës 14-18 vjeç, të cilat do të ndikonin në forcimin e vetëvlerësimit dhe në këtë mënyrë do të reduktonin shpeshtësinë e varësive, duhanpirjes dhe alkoolizmit tek të rinjtë.

Leave a Comment