Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara festohet çdo 3 Dhjetor. Festimi i kësaj dite në mbarë botën u promovua publikisht për herë të parë në vitin 1992 nga Kombet e Bashkuara dhe synon të promovojë të kuptuarit e çështjeve të aftësisë së kufizuar si dhe të mobilizojë mbështetjen për dinjitetin, të drejtat dhe mirëqenien e personave me aftësi të kufizuara.Sot, Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara synon të rrisë ndërgjegjësimin për përfitimet që mund të nxirren nga integrimi i personave me aftësi të kufizuara në çdo aspekt të jetës: në jetën politike, sociale, ekonomike dhe kulturore.Aftësia e kufizuar mund të jetë jo vetëm fizike, por edhe konjitive, mendore, shqisore, emocionale, zhvillimore ose një kombinim i tyre. Një paaftësi mund të jetë e pranishme që nga lindja ose të shfaqet gjatë gjithë jetës së një personi. “Aftësia e kufizuar” është një term i përgjithshëm që përfshin dëmtime, kufizime në kryerjen e aktiviteteve ose pjesëmarrje të papenguar në to. Një individ mund të kualifikohet gjithashtu si person me aftësi të kufizuara nëse ai ose ajo ka pasur një dëmtim në të kaluarën ose konsiderohet i paaftë bazuar në një standard ose normë personale ose grupore.Le t’i mbështesim këta individë dhe grupe dhe të përpiqemi për gjithëpërfshirje. Kjo varet nga të gjithë ne.

Leave a Comment