Certifikatat

   Me qëllim të zbatimit të vazhdueshëm të cilësisë në të gjitha nivelet e operimit, të gjitha aktivitetet e punonjësve të IPSH QSHP-TETOVË synojnë përmbushjen e kërkesave, nevojave dhe pritjeve të klientëve. Me zbatimin e sistemeve ndërkombëtare të cilësisë ISO 17025:2018 dhe ISO 9001:2015, nga viti 2008, përkatësisht 2015 e deri më sot, arrihet një nivel i lartë i kënaqësisë së klientëve dhe palëve të interesuara, që i referohet punës në laboratorë dhe departamente të tjera në institucion.