Nga viti 2005, Qendra për shëndet publik në Republikën e Maqedonisë, u bë pjesë e organizimit dhe dhënies së provimit profesional (i ashtuquajturi provim shtetëror) për personat me arsim të mesëm, marrëveshje të përbashkëta dhe arsim të lartë në lëmin e mjekësisë në territorin e Republikës së Maqedonisë me këto profesione:

Tekniku laborant
Bashkëpunëtorë teknikë sanitarë-analist laboratori
Specialist i Lartë Analist Laboratori
Për këtë qëllim, në pajtim me Ligjin për kujdesin shëndetësor të Republikës së Maqedonisë, është formuar Komisioni për dhënien e provimeve profesionale në IPSH Qendra për shëndet publik – Tetovë.

Dokumentacioni i nevojshëm për dhënien e provimit profesional:

Certifikatë e diplomës arsimore (e vërtetuar nga noteri)

Kopje e kartës së identitetit

Librezë praktike

Pagesë prej 6.000 denarë

Aplikimi

Pas dorëzimit të aplikimit, duhet të përcaktohet menjëherë afati për dhënien e provimit. Provimet u mbajtën javën e fundit të muajit në orën 16:00.