PHI Qendra për Shëndetin Publik është institucioni i autorizuar (Vendimi Nr 02-605 / 5 nga 11/02/2013 i lëshuar nga AHV i Republikës së Maqedonisë) për përcjelljen e kurseve dhe kuicave, për fitimin e njohurive themelore për sigurinë e ushqimit, rregullat për praktikë të mirë higjienike dhe mbrojtjen e mjedisit në përputhje me Rregulloren (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.5 / 2013) dhe rregulloret e tjera ligjore.

Me këtë qëllim, mësimdhënësit ofrohen arsimim të përshtatshëm, përvojë dhe njohuri dhe formohet Komisioni për mënyrën e kontrollimit të njohurive dhe lëshimin e Certifikatës për njohuritë themelore të fituara për sigurinë e ushqimit. Mënyra e përcjelljes së kursit Lënda zhvillohet përmes mësimit tematik të 15 klasave shkollore nga fushat e dhëna në program, si dhe shembuj praktikë të fushës së përshtatshme.

Programi për marrjen e njohurive themelore të sigurisë ushqimore:

Legjislative në fushën e sigurisë ushqimore – 1 mësim

Siguria e ushqimit – 1 mësim

Sëmundjet të cilat mund të transmetohen përmes ushqimit – 2 mësime

Higjiena në zinxhirin e ushqimit – 3 mësime

Pastërtia personale – 1 mësim

Higjiena e objekteve, prodhimi dhe tregtia e ushqimit – 3 mësime

Kontrolli i sigurisë ushqimore – 1 mësim

Siguria e ushqimit dhe mjedisi – 1 mësim

Njerëzit për të cilët lënda është e detyrueshme

Kursi është i detyrueshëm për njerëzit e punësuar në biznesin e ushqimit (prodhimin, shpërndarjen dhe tregtinë e ushqimit).

Kalimi i provimit

Provimi i njohurive të fituara zhvillohet pas mbarimit të kursit, me test me shkrim në kohëzgjatje prej 60 minutash. Komisioni i përbërë nga tre anëtarë kujdeset rregullisht dhe objektivisht për të kryer testin. Testi pranohet nëse kandidati përgjigjet minimumin 60% të pyetjeve. Pas mbarimit të provimit kandidati merr Certifikatën për njohuri të fituara të sigurisë ushqimore. Lënda zhvillohet në ambientet e Qendrës për shëndetësi publike në Tetovë ose në objektet e operatorit ushqimor sipas kërkesës së tyre.