Kryetare – Kadime Bekteshi (kadimeazizi@yahoo.com)

Zëvendës kryetar – Ylber Aliji

Anëtare – Dr.spec.Suzana Subasic

Anëtar – Prof. d-r. Nevzat Elezi

Anëtare – Julijana Peneva

Procesmbajtëse – Andrijana Tanevska

Zëvendës procesmbajtëse – Valentina Jakimovska