Shërbimi i Qendrës për Shëndetësi Publike përfshin aktivitetet e përcaktuara me Ligjin për Shëndetësi të Republikës së Maqedonisë.

Programi vjetor kombëtar për shëndetin publik të Republikës së Maqedonisë për kujdes shëndetësor parandalues ​​dhe dispozita të tjera ligjore me qëllim të marrjes së masave dhe aktiviteteve për promovimin e hulumtimit të shëndetit të popullatës dhe zbulimin e prezencës së sëmundjeve ngjitëse dhe të tjera, si dhe faktorët shëndetësorë mjedisorë e mjedisit.

Aktiviteti organizativ i CPH është themeluar si:

Higjiena – shërbim sanitar

Epidemiologjia me Shërbimin DDD

Shërbim laboratorik

Shërbimi mjekësor social

Zyra e Administrimit të Çështjeve Ligjore dhe Ekonomike

Për realizimin e plotë të qëllimeve dhe detyrave të shërbimeve të përmendura, puna në CPH-Tetovë ndahet në departamentin e mëposhtëm:

1. Departamenti për Higjienën Sanitare me Mjedisin Shëndetësor

Departamenti i Epidemiologjisë me DDD

3. Departamenti i Mjekësisë Sociale

Parazitologjia e Departamentit të LAB

5. Zyra e Administrimit të Çështjeve Ligjore dhe Ekonomike

Në kuadër të CPH-Tetovës funksionon njësia vendore Gostivar me të njëjtat departamente.

Kjo organizatë e themeluar nga Qendra është në përputhje me statutin, rregulloren, detyrat e punës dhe detyrat e tjera të CPH-Tetovës. Aktivitetet e Qendrës po zhvillohen me kalendarin, hapësirën dhe pajisjet përkatëse. Departamentet e CPH vendosen në objektin e ndërtimit të qëllimeve dhe kërkojnë normat sanitare-higjienike. Testet e ushqimit dhe ujit bëhen sipas rregullave unike të organizatës, procedurat dhe metodat e testimit të cilat janë në përputhje me metodat e vlefshmërisë, standardet ndërkombëtare të Maqedonisë dhe ato ndërkombëtare, rregulloret ligjore dhe nënligjore, kërkesa e ISO / IEC 17025, ISO 9001: 2008 dhe nevojat e përfituesve.

CPH Tetovë me planet e saj të programit do t’u japë prioritet ngritjes profesionale të punëtorëve dhe përditësimin e pajisjeve të punës.