Qendra për Shëndet Publik – Tetovë, në pajtim me Ligjin për qasje të lirë në informata të natyrës publike për zyrtarët për ndërmjetësim në informim, ka përcaktuar:

Dr. spec. Katarina Vidoeska

Kërkesën për qasje në informacione publike mund ta shkarkoni këtu. Ju mund ta dorëzoni kërkesën personalisht në arkiv ose në mënyrë elektronike.